Zuzana Motyčiaková 
Pozvanie na pravidelné CEQLS Konzervatívneho inštutútu M. R. Štefánika prijal svetoznámy profesor, prezident mont-pélerinskej spoločnosti, Pascal Salin. Prednáška CEQLS „Prečo potrebujeme kapitalizmus a slobodu“ sa konala v aule Právnickej fakulty UK. Hoci P. Salin pochádza z krajiny, v ktorej 90% obyvateľstva nedôveruje kapitalizmu, je veľkým kritikom európskej centralizácie a procesu implementácie eura. Svojím dielom sa zaraďuje medzi autorov rakúskej školy.
Pascal Salin vyzdvihol vyzdvihol Slovensko, ktoré sa posledné roky vydalo na cestu návratu ku kapitalizmu. Podľa neho je vzorom pre krajiny EÚ-15. Bolo ľahšie odmietnuť komunizmus, než dosiahnuť prijatie do ES.

Kapitalizmus je pre človeka prirodzený, veľmi ľahko sa mu prispôsobuje. V ére intervencionizmu a ľavicového pozérstva však často ostáva nepochopený. Kde hľadať príčiny? Prvým je neochota zástancov kolektivizmu priznať si chybu, že ich experiment nevyšiel. Zmiešané formy vlastníctva sú nestabilné, iba súkromné vlastníctvo garantuje efektívne alokovanie kapitálu, zodpovednosť voči majetku. Kapitalizmus je systém, v ktorom kapitál vlastnia súkromné osoby- systém legitímnych vlastníckych práv založený na etických zásadách, dôležitú úlohu zohrávajú morálne povinnosti a svedomie, nie univerzálna etika, ale etika kapitalizmu. Umožňuje vznik podnikov všetkých veľkostí, P. Salin však zdôraznil, že veľké objavy pochádzajú z menších firiem, lebo sú flexibilnejšie, pre firmu je dôležitá aj konkurencia, lebo firma musí racionalizovať. Vyvrátil mýtus, že kapitalizmus spôsobuje nezamestnanosť na príklade USA- veľké firmy redukujú miesta, vznikajú stredné a malé podniky. Pilierom kapitalizmu je čestnosť, konanie v súlade s dohodnutými zmluvami. Tento svet čestnosti je odlišný od sveta, kde je štát, ktorí nemusí dodržiavať záväzky tak, ako súkromná osoba.

Prosperita vychádza zo slobody. Sloboda znamená byť vlastníkom seba samého, mať vlastnícke právo ku všetkým produktom vlastnej osoby – činností, myšlienok a hodnôt, ktoré človek vytvorí. Sloboda znamená, že každý môže vstupovať na trh a ponúkať svoje služby za protihodnotu za podmienok, na ktorých sa dobrovoľne dohodne s druhou stranou.

Podnik je efektívny, keď vytvára a kumuluje bohatstvo. Tiež funguje na podobnom princípe ako súkromná osoba – na trhu hľadá vlastníkov, ktorí svoje výrobné faktory sú ochotní poskytnúť za hodnotu a za podmienok, ku ktorým sa zaviažu zmluvou. Zmluvy majú veľa podôb, so zamestnancom o mzde, s bankou o službách, a pod. Firmy nesú riziko, že chybné rozhodnutie môže ohroziť ich existenciu. Nesú riziko, že ak nevytvoria zamestnancovi podmienky, zláka ho konkurencia na pracovnom trhu. Zamestnanec, vlastník výrobného faktoru, nesie riziko, že v konkurencii produktívnejších pracovníkov nemusí byť pre zamestnávateľa rentabilný. Ale štát, ktorý podnikateľské riziko nenesie, si môže dovoliť prezamestnanosť, plytvanie zdrojov (daní produktívneho sektora), ktoré mohli byť použité na tvorbu hodnôt.

Konkurencia znamená slobodu vstupu na trh, proces objavovania príležitostí. Výrobcovia súťažia, súťaž ich podnecuje k inováciám, inovácie opäť dynamizujú súťaž, čím získava iba spotrebiteľ. Konkurencia je dôležitá na všetkých trhoch. Je neoddeliteľnou súčasťou kapitalistického systému. Dúfajme, že Slovensko nezíde z cesty, na ktorú sa vydalo, a ubráni sa centralistickým snahám EÚ, ako aj socialistickým tendenciám národnej vlády.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež